Uppföljning av graviditet

eller ring oss på 09 7510 1000

Uppföljning av graviditet

Stöd, information och sakkunskap på ditt livs viktigaste resa från graviditetens början till tiden efter förlossningen.

Mödrarådgivningen, kommunal eller privat, sköter primärt om uppföljningen under graviditeten.

Rådgivningens mål är att stöda moderns och fostrets och hela familjens välmående under graviditeten samt ge information om frågor angående socialskydd under denna tid. Man strävar till att identifiera riskgraviditeter samt olika problem under graviditetens gång.

Läkaren eller hälsosystern skriver en remiss till moderskapspolikliniken om det framkommer något avvikande eller om den blivande modern har en ovanligt stark rädsla för förlossningen. Mödrar, som har en allvarlig grundsjukdom som diabetes eller epilepsi eller ärftliga sjukdomar i släkten, remitteras också. Remiss kan även behövas om det förekommit problem under en tidigare graviditet.

Graviditetstiden är en av livets vändpunkter som kan ge upphov till många överraskande, starka känslor. Om sinnesstämningen skiftar från ångest till depression är det bra att vända sig till en specialist i ett tidigt skede.

Graviditetstiden struktureras av rådgivningsbesöken

Mödrarådgivningens rekommendation är 9-10 hälsokontroller under graviditeten för en förstföderska och minst 8 för en omföderska. Av dessa är 2 läkarbesök och resterande är undersökningar gjorda av barnmorska eller hälsosyster. Uppföljningen av graviditeten kan göras antingen kommunalt eller privat.

Första kontakten med rådgivningen sker oftast före graviditetsvecka 10 då man kommer överens om den vidare uppföljningen. Därefter går man på kontroller med ca 4 veckors mellanrum och under den sista graviditetsmånaden med tätare mellanrum. Moderns och fostrets hälsotillstånd uppföljs noggrannt under hela graviditeten.

Vid det första besöket tas basblodprover som t.ex moderns blodgrupp. I samband med alla rådgivningsbesök görs följande undersökningar: mätning av blodtrycket, moderns vikt, urinprov ( socker och protein) samt avlyssning av fostrets hjärtljud. Efter graviditetsvecka 20 mäter man SF-måttet (symfys-fundus). RhD- negativa mödrar får under graviditetsvecka 28-30 anti-D-immunoglobulin som skydd mot immunisering. Alla laboratorieprover, sockerbelastningar och ant-D-immunoglobulin injektioner kan utföras även på Femeda.

Vid rådgivningsbesöket sollar man bl.a för toxemi (pre-eklampsi) vars symtom är förhöjt blodtryck, protein i urinen och svullnader. Anemi, urinvägsinfektioner och tillväxtstörning hos fostret. En stor del genomgår även ett sockerbelastningsprov som screening för graviditetsdiabetes.

Två screeningundersökningar av fostret:
den första vid graviditetsvecka 11-13 och den andra under vecka 18-21.

Uppföljning och omhändertagande även efter förlossningen

Under den första veckan efter förlossningen gör hälsosystern eller barnmorskan antingen ett hembesök eller träffar familjen på rådgivningsmottagningen. Vid detta besök går man igenom förlossningshändelsen och hur modern återhämtat sig från själva förlossningen. Man lägger vikt vid moderns ork, hennes sinnesstämning, hur amningen lyckas och hur den nyfödda mår. Den egentliga efterkontrollen görs 5-12 veckor efter förlossningen antingen på rådgivningen eller på läkarmottagningen. Modern genomgår en gynekologisk undersökning, blodtrycket mäts och tillhörande blodprov och urinprov tas. Därtill uppgörs ett schema för uppföljning av hälsotillståndet ifall modern under graviditeten haft t.ex förhöjt blodtryck eller graviditetsdiabetes. Modern får ett intyg över utförd efterkontroll.Detta intyg skickas till FPA.